ए.टी.एम. व लॉकर सुविधा

ए.टी.एम.कार्यान्वीत असलेल्या शाखा


अ. क्र.

ए.टी.एम.कार्यान्वीत असलेल्या शाखा.

1

अडसुळ

2

अकोट शहर

3

अकोट मेन

4

आलेगांव

5

अनसिंग

6

आसेगांव एक्स्टेंशन काउंटर

7

बाळापूर

8

बार्शिटाक़ळी

9

बोरगांव (मंजू)

10

चान्नी

11

चोहोट्टा बाजार

12

सिव्हील लाईन, अकोला

13

डाबकी रोड, अकोला

14

दहिहांडा

15

धाबा

16

धनज बु.

17

गांधीग्राम

18

हातरुण

19

मुख्य कचेरी, अकोला

20

हिवरखेड

21

हिवरखेड एक्स्टेंशन काउंटर

22

जवुळका रेल्वे

23

कामरगांव

24

कानशिवणी शाखा

25

कापड बाजार, अकोला

26

कारंजा शहर

27

कारंजा मेन

28

कासोळा

29

केनवड

30

खडकी बु.

31

किन्हीराजा

32

कुरुम

33

कुटासा

34

महान

35

मालेगांव

36

माना

37

मंगरुळपीर शहर

38

मंगरूळपीर मेन

39

मांगुळ झनक

40

मानोरा

41

मार्केट यार्ड कारंजा

42

मार्केट यार्ड, अकोला

43

म्हैसांग शाखा

44

मोप

45

मुंडगांव

46

मुर्तिजापूर मेन

47

नरसिंग मंदीर, अकोट

48

निंबा

49

पळसो शाखा

50

पांगरीकुटे

51

पारस

52

पाटणी चौक वाशिम

53

पातुर

54

पिंजर

55

पोहरादेवी

56

रणपिसे नगर, अकोला

57

रौंदळा (देवरी फाटा)

58

रिसोड मेन

59

रिठद

60

स.म.डॉ. अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला

61

सावरा

62

शेलुबाजार

63

शेंदुरजना

64

शिरपूर

65

श्री. राजेश्वर, अकोला

66

तेल्हारा मेन

67

उंबर्डा बाजार

68

उरळ बु.

69

वाडेगांव

70

वाशिम शहर

71

वाशिम मेन

72

जि. प. अकोला

73

जि.प.वाशिम

लॉकर्स सुविधा असलेल्या शाखा


अ. क्र.

लॉकर्स सुविधा असलेल्या शाखा

1

अकोट शहर

2

अकोट मेन

3

अनसिंग

4

बार्शिटाक़ळी

5

बोरगांव (मंजू)

6

सिव्हील लाईन, अकोला

7

डाबकी रोड, अकोला

8

हिवरखेड

9

कापड बाजार, अकोला

10

कारंजा मेन

11

खडकी बु.

12

मंगरूळपीर मेन

13

मानोरा

14

मा.या.मुर्तिजापूर

15

मुर्तिजापूर मेन

16

नरसिंग मंदीर, अकोट

17

पिंजर

18

रणपिसे नगर, अकोला

19

रिसोड मेन

20

रिठद

21

स.म.डॉ. अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला

22

संत तुकाराम चौक, अकोला

23

शिरपूर

24

तेल्हारा मेन

25

वाडेगांव

26

वाशिम शहर

27

वाशिम मेन

28

जि. प. अकोला

लॉकर भाड्याचे व लॉकर्स सुरक्षा ठेवीचे सुधारीत दर दि. 01.09.2023 पासुन लागू करण्यात येत आहेत.


अ. क्र.

लॉकरचा प्रकार

लॉकरचा आकार (ईंचात)

घ्यावयाची लॉकर सुरक्षा ठेव

दि. 01.09.2023 पासुन लॉकरचे भाडे प्रती वर्ष

1.

अ - वर्ग

10.50 x 13 x 18.50

रू. 29000/-

रू 8,000/- + जी.एस.टी. प्रत्येकी

2.

ब - वर्ग

4.50 x 13 x 18.50

रू. 15200/-

रू. 3400/- + जी.एस.टी. प्रत्येकी

3.

क - वर्ग
फक्त सिव्हील लाईन, अकोला शाखे करीता

6 x 7.50 x 18.50

रू. 12800/-

रू. 2600/- + जी.एस.टी. प्रत्येकी

4.

ड - वर्ग

4.50 x 6 x 18.50

रू. 9800/-

रू. 1600/- + जी.एस.टी. प्रत्येकी

5.

डिफेंडर सेट लॉकर

4.50 x 6 x 18.50

रू. 10100/-

रू. 1700/- + जी.एस.टी. प्रत्येकी

त्याचप्रमाणे वनटाईम लॉकर रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹ १०००/- + जी.एस.टी. आकारण्यात येईल.


आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.