बँकेच्या शाखा


अ. क्र.

शाखेचे नांव

पत्ता

शाखाधिकारी

फोन नंबर

1

मुख्य कचेरी, अकोला

सिव्हील लाईन, एस.ए.कॉलेज रोड, अकोला

-

0724-2414275

2

मार्केट यार्ड, अकोला

ए पी एम सी शिवाजी कॉलज जवळ, अकोला

श्री.राजेंद्र व्ही. घोगरे

0724-2432464

3

कापड बाजार, अकोला

टीळक रोड, रयत हवेली, अकोला

अपर्णा पी. उके

0724-2430186

4

श्री. राजेश्वर, अकोला

जुने शहर अकोला

कु. आरती एन. गिर्‍हे

0724-2435459

5

जि. प. अकोला

कलेक्टर ऑफीस जवळ, अकोला

श्री.शिवदास भारसाकळे

0724-2435286

6

सिव्हील लाईन, अकोला

सिव्हील लाईन, एस.ए.कॉलेज रोड, अकोला

श्री.चंद्रशेखर बी. महल्ले

0724-2414275

7

महिला शाखा, अकोला

रामदास पेठ, बिर्ला गेट जवळ, अकोला

श्री.निलेश जे. म्हैसणे

0724-2433914

8

स.म.डॉ. अण्णासाहेब कोरपे नगर, अकोला

आदर्श कॉलनी, आदर्श विद्यालया जवळ, अकोला.

तृप्ती कराळे

0724-2400172

9

डॉ. पी.डी.के.व्ही., अकोला

पी.डी.के.व्ही.परिसर, अकोला

श्री.राजेश एस जाधव

0724-2258269

10

डाबकी रोड, अकोला

खंडेलवाल हायस्कुल जवळ, गोडबोले प्लॉट, जुने शहर, अकोला

दिपाली ए. डोईफोडे

0724-2432810

11

संत तुकाराम चौक, अकोला

गोरक्षण रोड, अकोला

श्वेता देशमुख

0724-2488178

12

बोरगांव (मंजू)

मु.पो.बोरगांव मंजू, ता.जि.अकोला

पुष्पलता पाटील

0724-2238121

13

पळसो शाखा

मु. पो. पळसो, ता. जि. अकोला

कु. रुपाली एम. भागवत

0724-2228401

14

म्हैसांग शाखा

मु. पो. म्हैसांगे, ता. जि. अकोला

श्री.प्रीतम आर. इंगळे

0724-2219550

15

कानशिवणी शाखा

मु. पो. कानशिवणी, ता. जि. अकोला

सीमा आर. तेलंग

0724-2217160

16

गांधीग्राम शाखा

मु. पो. गांधीग्राम, ता. जि. अकोला

प्रिया सी. अतकरे

0724-2214214

17

चिखलगांव

मु. पो. चिखलगांव, ता. जि. अकोला

वनिता एम. काळे

0724-2215711

18

दहिहांडा

मु. पो. दहिहांडा, ता. जि. अकोला

श्री.ज्ञानदेव बी. कोलटक्के

0724-2222529

19

पातुर नंदापूर

मु. पो. पातुरनंदापूर, ता. जि. अकोला

श्री.शंतनू एस. हिंगणकर

0724-2218040

20

कुरणखेड

मु.पो.कुरणखेड, ता.जि.अकोला

संगिता एस. गुलाहे

0724-2257772

21

गोरेगांव खु.

मु.पो.गोरेगांव खु., ता.जि.अकोला

श्री.राजेश के राठोड

0724-2216669

22

उमरी, अकोला

जठारपेठ - उमरी रोड, पाटील मार्केट जवळ, अकोला

श्री.विनायक डी बहादूरकर

0724-2490817

23

खडकी बु.

मु.खडकी बु., पो.चांदुर, ता.जि.अकोला

पल्लवी डी. खवले

0724-2488021

24

रणपिसे नगर, अकोला

रणपिसेनगर, अकोला

श्री.अंबादास एम. ढोरे

0724-2457424

25

आगर

मु.पो.आगर, ता.जि.अकोला

श्री. संजय एस काटोले

0724-2000429

26

रतनलाल प्लॉट, अकोला

रंघुवंशी मंगलकार्यालया जवळ, अकोला

सौ.ज्योती व्ही पाटील

0724-2458756

27

बार्शिटाक़ळी

मु.पो.ता.बार्शिटाक़ळी, जि.अकोला

श्री.नितीन ए. कडू

07255-252038

28

पिंजर

मु.पो.पिंजर, ता.बार्शिटाक़ळी, जि.अकोला

श्री.दत्तात्रय एस. महल्ले

07255-255026

29

महान

मु. पो. महान, ता. बार्शिटाक़ळी, जि.अकोला

श्री.दिपक पी. कोकाटे

07255-253718

30

कान्हेरीसरप

मु.पो.कान्हेरीसरप, ता.बार्शिटाक़ळी, जि.अकोला

कु.रुपाली तायडे

07255-254354

31

धाबा

मु.पो.धाबा, ता.बार्शिटाक़ळी, जि.अकोला

श्री.जितेंद्र डी खंडारे

07255-251474

32

अकोट मेन

मु.पो.ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.आशिष आर घोम

07258-222656

33

अकोट शहर

मु.पो.ता.अकोट, जि.अकोला

कु.वैशाली एस कोरम

07258-222665

34

नरसिंग मंदीर, अकोट

मु.पो.ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.सुनील एस. तवर

07258-222193

35

सावरा

मु.पो. सावरा, ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.निळकंठ सावरकर

07258-221329

36

रौंदळा (देवरी फाटा)

मु.पो. रौंदळा, ता.अकोट, जि.अकोला

सौ.विजया आर थिटे

07258-281778

37

चोहोट्टा बाजार

मु.पो. चोहोट्टा बाजार, ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.राजू डी. सरदार

07258-245326

38

वरुड जवुळका

मु.पो.वरूड जऊळका, ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.रवींद्र जी अपतुरकर

07258-225156

39

अकोलखेड

मु. पो. अकोलखेड, ता. अकोट, जि. अकोला

श्री.रंजीत एस मंगळे

07258-246307

40

कुटासा

मु.पो.कुटासा, ता.अकोट, जि.अकोला

कु. कल्याणी आर. आपटे

07258-229281

41

मुंडगांव

मु.पो.मुंडगांव, ता.अकोट, जि.अकोला

श्री.सचिन एस. करोदडे

07258-226888

42

तेल्हारा मेन

मु.पो.ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.विजय एस. ताथोड

07258-231240

43

तेल्हारा शहर

मु.पो.ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.रवी एस. जायभाये

07258-231938

44

हिवरखेड

मु.पो.हिवरखेड, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.आशिष डी. ठाकरे

07258-285228

45

दानापूर

मु.पो.दानापूर, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री. पी.डी. रोठे

07258-238076

46

पाथर्डी

मु.पो.दानापूर, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.पियुष के. पाटील

07258-234770

47

बेलखेड

मु.पो.बेलखेड, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.वैभव के करंदीकर

07258-285799

48

अडसुळ

मु.पो.आडसुळ, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.संतोष पी गावंडे

07258-235566

49

अडगांव

मु.पो.अडगांव, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.राहुल बी गावंडे

07258-285771

50

बाळापूर

मु.पो., ता.बाळापूर, जि.अकोला

श्री.अजय बी पद्मने

07257-232127

51

उरळ बु.

मु.पो.उरळ बु., ता.बाळापूर, जि.अकोला

श्री.प्रवीण एम वऱ्हाडे

07257-236008

52

वाडेगांव

मु.पो.वाडेगांव, ता.बाळापूर, जि.अकोला

श्री.सुरेंद्र जी थोरात

07257-231146

53

निंबा

मु.पो.निंबा, ता.बाळापूर, जि.अकोला

श्री.सुनील पी. काकडे

07257-235228

54

पारस

मु.पो.पारस, ता.बाळापूर, जि.अकोला

कु. कांचन एस. घुटे

07257-202475

55

हातरुण

मु.पो.हातरूण, ता.बाळापूर, जि.अकोला

श्री.अमोल एम. मोरे

07257-235760

56

व्याळा

मु.पो.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला

सरला तायडे

07257-238307

57

पातुर

मु.पो.ता.पातुर, जि.अकोला

श्री.दिपक एस. नकासकर

07254-243223

58

चान्नी

मु.पो.चान्नी, ता.पातुर, जि.अकोला

श्री.सतीश एल ढोले

07254-248225

59

आलेगांव

मु.पो.आलेगांव, ता.पातुर, जि.अकोला

श्री.बुद्धकीर्तिराहुल एस कांबळे

07254-247261

60

विवरा

मु.पो.विवरा, ता.पातुर, जि.अकोला

श्री.किशोर रामदास खंडारे

07254-249055

61

सस्ती

मु.पो.सस्ती, ता.पातुर, जि.अकोला

श्री.शिवशंकर टी. बिलारी

07254-247890

62

मुर्तिजापूर मेन

मु.पो.ता.मुर्तिजापूर, जि.अकोला

श्री.अतुल कोरपे

07256-243426

63

मा.या.मुर्तिजापूर

मु.पो.ता.मुर्तिजापूर, जि.अकोला

श्री.रोहित जी. भिसे

07256-243506

64

मुर्तिजापूर शहर

मु.पो.ता.मुर्तिजापूर, जि.अकोला

कु. प्रगती माहूरकर

07256-243039

65

माना

मु.पो.माना, ता.मुर्तिजापूर, जि.अकोला

श्री.बालाजी पी राठोड

07256-243026

66

कुरुम

मु.पो.कुरूम, ता.मुर्तिजापूर, जि.अकोला

श्री.पांडुरंग उ. कावरे

07256-254266

67

कारंजा मेन

मु.पो. ता.कारंजा, जि.वाशिम

श्री.शैलेश शेळोकार

07256-222093

68

कारंजा शहर

मु.पो. ता.कारंजा, जि.वाशिम

कल्याणी वानखडे

07256-222185

69

कामरगांव

मु.पो.कामरगांव, ता.कारंजा, जि.वाशिम

श्री.उमेश बी राठोड

07256-235026

70

उंबर्डा बाजार

मु.पो.उंबर्डाबाजार, ता.कारंजा, जि.वाशिम

मिनाक्षी एम पिंपळे

07256-234024

71

धनज बु.

मु.पो.धनज बु., ता.कारंजा, जि.वाशिम

वर्षा व्ही लाहे

07256-232017

72

मनभा

मु.पो.मनभा, ता.कारंजा, जि.वाशिम

श्री.मिलिंद सी. लांजेवार

07256-238033

73

पोहा

मु.पो.पोहा, ता.कारंजा, जि.वाशिम

श्री.अमोल पी. बोळे

07256-237510

74

काजळेश्वर

मु.पो.काजळेश्वर, ता.कारंजा, जि.वाशिम

श्री.एस.एन.मस्के

07256-23657

75

मंगरूळपीर मेन

मु.पो.ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.दत्तात्रय एम. चौधरी

07253-260235

76

मंगरुळपीर शहर

मु.पो.ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.अलीम एस. मुन्नीवाले

07253-261152

77

मोहरी

मु.पो.मोहरी, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.आतिश ए लवटे

-

78

शेलुबाजार

मु.पो.शेलुबाजार, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.दिलीप चव्हाण

07253-264535

79

वनोजा

मु.पो.वनोजा, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.सर्वेश एम मांडगे

07253-268104

80

धानोरा

मु.पो.धानोरा, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.सुनील एम डांगे

07253-266147

81

मानोरा

मु.पो.ता.मानोरा, जि.वाशिम

श्री.ज्ञानेश्वर चव्हाण

07253-263225

82

शेंदुरजना

मु.पो.शेंदूरजना, ता.मानोरा,, जि.वाशिम

श्री.विजय बी. वानखडे

07253-269154

83

पोहरादेवी

मु.पो.पोहरादेवी, ता.मानोरा,, जि.वाशिम

श्री.प्रमोद चव्हाण

07253-262717

84

साखरडोह

मु.पो.साखरडोह, ता.मानोरा,, जि.वाशिम

श्री.निलेश पी. भोयर

07253-263166

85

वाशिम मेन

बसस्टॅण्ड जवळ, वाशिम, मु.पो.ता.जि.वाशिम,

श्री.धनराज टी गोटे

07252-232063

86

वाशिम शहर

शुक्रवारपेठ, वाशिम, मु.पो.ता.जि.वाशिम,

श्री.रमेश एन घाटोळ

07252-234891

87

अनसिंग

मु. पो. अनसिंग, ता. जि. वाशिम

श्री.विष्णू एस राठोड

07252-226031

88

तोंडगांव

मु.पो.तोंडगांव, ता.जि.वाशिम

श्री. मोईन के. शेख

07252-236560

89

पार्डीटकमोर

मु.पो.पार्डीटकमोर, ता.जि.वाशिम

श्री.प्रमोद के. नाचणे

07252-238850

90

मालेगांव

मु.पो.ता.मालेगांव, जि.वाशिम

श्री.पुरुषोत्तम जी इंगळे

07254-271235

91

किन्हीराजा

मु.पो. किन्हीराजा, ता.मालेगांव, जि.वाशिम

हर्षा शैलेश कात्रे

07254-273202

92

शिरपूर

मु.पो. शिरपूर, ता.मालेगांव, जि.वाशिम

श्री.अमोल चव्हाण

07254-274004

93

मेडशी

मु.पो. मेडशी, ता.मालेगांव, जि.वाशिम

श्री.तेजराव पी. वानखडे

07254-273709

94

पांगरीकुटे

मु.पो. पांगरीकुटे, ता.मालेगांव, जि.वाशिम

रोहिणी डी. ठाकरे

07254-292020

95

जवुळका रेल्वे

मु.पो. जऊळकारेल्वे, ता.मालेगांव, जि.वाशिम

श्री.प्रशांत यू. इंगोले

07254-272195

96

रिसोड मेन

मु.पो. ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.सुनील एम. ठाकूर

07251-222323

97

रिसोड शहर

सिव्हील लाईन रोड, मु.पो. ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.सचिन एस. मुळे

07251-222038

98

रिठद

मु.पो.रिठद ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.भालचंद्र आर. नागपूरकर

07251-225078

99

केनवड

मु.पो.केनवड, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.संतोष घुगे

07251-227261

100

मांगुळ झनक

मु.पो.मंगुळ झनक, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.संजय व्ही. नागरे

07251-224386

101

हराळ

मु.पो.हराळ, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.धीरज ए बाजड

07251-225707

102

मोप

मु.पो.मोप, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.गजानन बी. नांदूरकर

07251-224750

103

केशवनगर

मु.पो.केशवनगर, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.भगवान ए. देशमुख

07251-224050

104

वाकद

मु.पो.वाकद, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.सुनील के पंडित

07251-229055

105

चिखली विस्तारकक्ष

मु.पो.चिखली, ता.रिसोड, जि.वाशिम

श्री.सुबोध बी घुगे

07251-225533

106

कासोळा

मु.पो.कासोळा, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री.सुमित बी नागदिवे

-

107

बोर्डी विस्तारकक्ष

मु.पो.बोर्डी, ता.अकोट, जि.अकोला.

श्री.विनोद ए. ठाकरे

-

108

पाटणी चौक वाशिम

मु.पो.ता.जि.वाशिम,

सविता पी. सानप

-

109

आसेगांव एक्स्टेंशन काउंटर

मु.पो.कासोळा, ता.मंगरूळपीर, जि.वाशिम

श्री. एन. बी. पिसोळे

-

110

जि.प.वाशिम

जि.प.वाशिम, मु.पो.ता.जि.वाशिम

श्री.सुमित एस ठाकरे

-

111

हिवरखेड एक्स्टेंशन काउंटर

मु.पो.हिवरखेड, ता.तेल्हारा, जि.अकोला

श्री.अमित जी कुटेमाटे

-

112

इंझोरी

मु. पो.इंझोरी , ता. मानोरा , जि. वाशिम

श्री.गोपाल एन. राठोड

-

113

मार्केट यार्ड कारंजा

मार्केटयार्ड मु. पो.कारंजा , ता. कारंजा , जि. वाशिम

संगिता कोकरे

-

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.