सेवाशुल्क व कमिशनचे दर

सेवाशुल्क


बँकींग व्यवहारासंबंधी विविध सेवाकरीता घ्यावयाचे सुधारीत सेवाशुल्काचे दर खालील प्रमाणे

(सेवाशुल्कावर जी.एस.टी. आकारणी वेगळी करण्यात येईल)

1

पासबुक हरविल्यास /गहाळ झाल्यास

रु.100/-

2

पासबुकात जुन्या नोंदी उतरविणे प्रती पेज

रु.50/-

3

कागदपत्राच्या प्रमाणीत सत्यप्रती पुरविणे प्रती पेज

रु.50/-

4

चेक / डि.डि. चे स्टॉप पेमेंट प्रती चेक / डि.डि.

रु.100/-

5

डुप्लीकेट चेक/ डि.डि. देणे, चेक/ डि.डि. चे रिव्हॅलीडेशन करणे,

डि.डि. रद्द करणे प्रती चेक / डि.डि.

रु.200/-

6

डुप्लीकेट मुदती ठेव पावती करीता

रु.50/-

7

खाते एका शाखेतुन दुस-या शाखेत वर्ग करणे

रु.50/-

8

सेव्हींग ठेव खातेदाराकरीता खात्यामध्ये ठेवावयाची किमान बाकी (प्रतिदिन)

अ) सामान्य बचत ठेव खात्यात ठेवावयाची किमान बाकी

रु.1000/-

ब) चेकबुक धारका करीता खात्यात ठेवावयाची किमान बाकी

रु.3000/-

9

खात्यात किमान बाकीपेक्षा कमी बाकी ठेवल्यास असणारे शुल्क (चार्जेस)

अ) चेकबुक धारकाकरीता

प्रतिमाह मासिक सरासरी किमान बाकी रु. 3000/- परंतु किमान बाकीपेक्षा जेवढी कमी बाकी मेन्टेन होईल त्यावर 1% + GST. कमीतकमी रु. 5 +GST व जास्तीत जास्त रु. 30 +GST

ब) चेकबुक नसणाऱ्या खातेदाराकरीता

मासिक सरासरी किमान बाकी रु. 1000/- परंतु किमान बाकीपेक्षा जेवढी कमी बाकी मेन्टेन होईल त्यावर 1% +GST. कमीतकमी रु. 5 +GST व जास्तीत जास्त रु. 10/- +GST

10

सहा महिन्याचे आंत खाते बंद केल्यास

अ) चालु ठेव

रु.300/-

ब) सेव्हींग ठेव

रु.300/-

11

चालु ठेव खातेदाराकरीता खात्यामध्ये ठेवावयाची किमान बाकी (प्रतिदिन)

अ) खात्यात ठेवावयाची किमान बाकी

रु.3000/-

ब) किमान बाकी न ठेवल्यास

प्रतिमाह मासिक सरासरी किमान बाकी रु. 3000/- परंतु किमान बाकीपेक्षा जेवढी कमी बाकी मेन्टेन होईल त्यावर 1% +GST. कमीतकमी रु. 5 +GST व जास्तीत जास्त रु. 30/- +GST

12

चेकबुक हरविल्यास

अ) हरविलेल्या चेकबुकमधील वटविल्या गेले नसलेल्या

चेकचे स्टॉप पेमेंट (कोऱ्या व इश्यु केलेल्या चेक्सकरीता) प्रती चेक

रु.5 /-
(जास्तीत जास्त रु. 200/-)

ब) हरविल्यानंतर नविन चेकबुकरीता - प्रती चेक

रु.10/-

13

चेकबुक धारकाकरीता खात्यात ठेवायची किमान बाकी.

रु.5000/-

14

चेकबुक सुविधे करिता चार्जेस

अ) सेव्हींग ठेवी करीता 20 चेक लिफ प्रतीवर्ष – विनामुल्य, या नंतरचे प्रत्येक चेक लिफ करीता

रु.5/-

ब) चालु ठेवी करीता 200 चेक लिफ प्रतीवर्ष – विनामुल्य, या नंतरचे प्रत्येक चेक लिफ करीता

रु.5/-

क) सी.सी./ ओ.डी. करीता 200 चेक लिफ प्रतीवर्ष – विनामुल्य, या नंतरचे प्रत्येक चेक लिफ करीता

रु.5/-

ड) शासकीय / निमशासकीय कार्यालये

विनामुल्य

त्यानंतरचे प्रत्येक चेक करीता - रु.10/- चार्जेस लागु राहतील

15

चेक रिटर्न चार्जेस

अ) इनवर्ड चेक्स करीता प्रती चेक

रु. 500/-

ब) आऊटवर्ड चेक्स करीता प्रती चेक

रु. 50/-

16

खाते नसलेल्या इतर शाखेमधून पासबुक भरून देणे, खात्यासंबंधी दाखला देणे

नि:शुल्क

17

सिग्नेचर व्हेरीफीकेशन चार्जेस (शाखा स्तरावर)

रु. 100 /-

18

मॅन्डेट चार्जेस

अ) इनवर्ड मॅन्डेट एक्सेप्टन्स चार्जेस

रु. 50/-

ब) इनवर्ड मॅन्डेट रिटर्न चार्जेस

रु. 200/-

19

अकाउंट मेन्टेनन्स शुल्क -

1) चेकबुक धारक सेव्हींग ठेव खाते करीता (सहामाही)

रु. 50/-

2) चालू ठेव/सी.सी./ ओ.डी. कर्जाकरीता (सहामाही)

रु. 60/-

3) चेकबुक/ए.टी.एम.कार्ड सुविधा नसणाऱ्या सेव्हींग ठेव खाते करीता (सहामाही)

रु. 25/-

4) ए.टी.एम कार्ड पुरविणे (प्रथम कार्ड)

रु. 100/-

5) ए.टी.एम कार्ड पुरविणे (द्वितीय कार्ड नंतर प्रत्येक कार्डला प्रती कार्ड)

रु. 200/-

6) ए.टी.एम कार्ड वार्षिक देखभाल शुल्क

रु. 100/-

7) ए.टी.एम ट्रान्झेक्शन चार्जेस (आपल्या बँकेच्या ए.टी.एम व्यतिरिक्त इतर ए.टी.एम वरून १ महिन्यात ५ पेक्षा जास्तवेळा फायनान्शिअल किंवा नॉन फायनान्शिअल व्यवहार केल्यास प्रती ट्रान्झेक्शन चार्ज लागेल)

अ) ए.टी.एम फायनान्शिअल ट्रान्झेक्शन चार्जेस

रु. 17/-

ब) ए.टी.एम नॉन फायनान्शिअल ट्रान्झेक्शन चार्जेस

रु. 6/-

20

एस.एम.एस चार्जेस (तिमाही)

रु. 15 /-

21

फोलीओ चार्जेस (४० ट्रान्झेक्शन = १ फोलीओ) सदर चार्जेस तिमाही आकारण्यात येतील

1) बचत ठेव खात्याकरीता दरमहा १ फोलीओ विनामुल्य त्यानंतर प्रत्येक फोलीओ करीता

रु. 20/-

2) चालु ठेव खात्याकरीता दरमहा ५ फोलीओ विनामुल्य त्यानंतर प्रत्येक फोलीओ करीता

रु. 20/-

3) सी.सी कर्ज खात्याकरीता दरमहा ५ फोलीओ विनामुल्य त्यानंतर प्रत्येक फोलीओ करीता

रु. 20/-

शासनाकडून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई अनुदान पिकविमा नुकसान भरपाई व इतर तत्सम रकमांचे पेमेंट करणे

1.

रु. 2000/- पर्यंतचे रकमेकरीता

विनामुल्य

2.

रु.2000/- पेक्षा जास्त रकमेकरीता

विनामुल्य

3.

शासनातर्फे विविध योजना/ प्रस्ताव स्विकारणे / स्टेशनरी चार्जेस,

विमा प्रिमियमची रक्कम स्विकारणे ई.करीत (प्रती प्रस्ताव)

विनामुल्य

डिमांडड्राफ्टस् खरेदी करणारासाठी कमीशन दर (रोख व दुबेरजी)

रु.10000/- पर्यंत

रु.35/- + GST

रु.10000/- चे वर

रु.35/- + GST अधिक रु. 10000/- चे वरील रकमेकरीता रु. 3/- प्रती हजार

(जास्तीत जास्त रु. 1000/-)

खरेदी विक्री संस्था, जिनिंग प्रेसिंग संस्था इत्यादीकरीता कार्यक्षेत्रा अंतर्गत (अकोला व वाशिम) देण्यात येणाऱ्या डिमांड ड्राफ्टकरीता कमीशन दर

रु.10000/- पर्यंत

रु.20/-

रु.10000/- चे वर

रु. 20/- + रु.10000/- चे वरील रकमेवर प्रती हजार रु.1.50/-

(जास्तीत जास्त रु.500/-)

आर.टी.जी.एस. सुविधा सेवाशुल्क

बचत ठेव खातेदाराकरीता (शाखा स्तरावर व मोबाईल अँप द्वारे )

रु.200000/- ते रु.500000/- पर्यंत, प्रती व्यवहार

रु.30/- + GST

रु.500000/- चे वर प्रती व्यवहार

रु.55/- + GST

चालु ठेव खातेदार सेवाशुल्क लागणार नाही

एन.ई.एफ.टी. सेवाशुल्क

अ.नं.

तपशिल

बचत ठेव खातेदाराकरीता (शाखा स्तरावर)

1.

रु.10000/- पर्यंत

रु.3.00 + GST

2.

रु.10001/- ते रु.100000/- पर्यंत

रु.6.00 + GST

3.

रु.100001/- ते रु.200000/-

रु.17.00 + GST

4.

रु.200000/- चे वर

रु.28.00 + GST

चालु ठेव खातेदार सेवाशुल्क लागणार नाही

5.

एन.ई.एफ.टी. सुविधा मोबाईल अँप द्वारे

नि:शुल्क

आय.एम.पी.एस (मोबाईल अँप द्वारे)

अ.नं.

तपशिल

सेवाशुल्क

1.

रु.10000/- पर्यंत

रु. 3.00 + GST

2.

रु.10001/- ते रु. 50000/- पर्यंत

रु.6.00 + GST

आमच्याशी संपर्क साधा

नवीनतम बातम्या आणि इतर अपडेट करिता सोशल मीडियावर आमच्या संपर्कात रहा.